Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • เช็กเลย! กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากไม่ส่งคืน ต้องจ่ายกี่บาท เริ่มปีงบ…

เช็กเลย! กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากไม่ส่งคืน ต้องจ่ายกี่บาท เริ่มปีงบ…

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษาหน้า 3 เล่ม 14 ตอนพิเศษ 160ง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้นคำพูดจาก เกมสล็อตมาใหม่

"ในหลวง" พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4 แก่ นางปราณี อุ่นพรม

 เช็กเลย! กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากไม่ส่งคืน ต้องจ่ายกี่บาท เริ่มปีงบ...

ประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ตั้งแต่ 682 บาท ถึงสูงสุด 3.3 ล้านบาท

โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ-ถอดยศทหาร

หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน แล้วแต่กรณี แต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น ประกอบกับ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก 3ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540มาตรา 7(4)ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29มิถุนายน พ.ศ. 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม